Lopende projecten

 • Werknemersbehoeftenonderzoek Arbeidsomstandigheden Installatie en Isolatiebranches
  (i.o.v. II Mens en Werk) (Lees meer)

 • Business case PACEM (model voor geagreggeerde bloosttellingschatting)
  (i.o.v. RIVM)

 • Interviews overheidspartners i.v.m. Evaluatie Atlas Leefomgeving
  (i.o.v. ministerie IenW)

 • NL expert bij impactanalyse aanpassing EU richtlijn 2004/37/EC (Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene en mutagene agentia op het werk)
  (i.o.v. Europese Commissie, DG Employment (hoofdaannemer: COWI))

 • Assessment duurzame asbestafvalverwerkingstechnieken
  (i.o.v. Ministerie IenW)

 • Begeleiding visievormingstraject Taakveld Vervoer Gevaarlijke Stoffen
  (i.o.v. Ministerie IenW)

 • Verkenning  'Gezondheidswinst  onder de (wettelijke) norm'
  (i.o.v. Ministerie IenW)

 • Secretariaat Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland
  (i.o.v. bestuur Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland)