Arbeidsverhoudingen en -omstandigheden

Voor een gedragen aanpak van arbeidsomstandigheden is een uitgebalanceerd proces met betrokkenheid van de juiste partijen noodzakelijk. Wij zijn in staat zo’n proces gedegen op te zetten en met gevoel voor verhoudingen de rol van procesbegeleider op ons te nemen. Ook kunnen we met een meer afstandelijke en kritische blik proces en resultaten bezien – bijvoorbeeld in de rol van evaluator of procesadviseur. Hierbij bogen we op een rijke ervaring met projecten op zowel departementaal-, sector- als brancheniveau.

Blootstellingsregistratie Nano

De pilot ‘Blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen’ was een gezamenlijk project van de vakbond FNV en de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het werd ondersteund door IVAM en Bureau KLB.

nano matrix

Lees meer

Schoonmaak

De schoonmaaksector zorgt voor een schone werk- en leefomgeving en vervult vele andere maatschappelijke functies. Tegelijk is werk in de schoonmaak soms onzichtbaar, ondergewaardeerd en sluitpost van (krimpende) begrotingen. In opdracht van brancheorganisatie OSB brengt Bureau KLB de waarde van dit werk in beeld.

Lees meer

Evaluatie EU Arbostrategie 2007-2012

Bureau KLB was Nederlandse rapporteur voor de evaluatie van de Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk 2007-2012 (opdrachtgever: Europese Commissie).

Klik hier voor het persbericht bij verschijnen van het eindrapport (met link naar de rapportage).

Evaluatie 5xbeter

“Iedereen die in de metaalbewerking en metalektro werkt, verdient een veilige en gezonde werkomgeving.” Dat was tien jaar geleden de missie van 5xbeter, en zo luidt hij nog steeds. En met succes, zo blijkt uit een onafhankelijke evaluatie van het Plan van Aanpak 2014-2016 door Bureau KLB. Lees meer.

5xbeter

Behoeftenonderzoek Arbeidsomstandigheden installatie- en isolatiebranches


Logo II MensWerk 

II Mens en Werk is een samenwerkingsverband van werkgevers en vakbonden in de instal­latie- en isolatiebranches. II Mens en Werk biedt instrumenten voor veilige werkomstan­digheden. Om te weten aan welke ondersteuning medewerkers in de branches  behoefte hebben, heeft Bureau KLB een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Klik hier voor een presentatie van de resultaten.

Onderzoek ondersteuningsbehoefte arbeidsomstandigheden tankstations en wasbedrijven

 SFTW Logo FINAL RGB 002

In het Sociaal Fonds (SFTW) en het O&O Fonds (OOTW) werken werkgevers en vakbonden in de sector tankstations en wasbedrijven samen om instrumenten te bieden voor gezonde veilige werkomstandigheden. Bijvoorbeeld de branche RI&E, de Arbocatalogus, via het branchepaspoort en de website 'Dat geeft energie.nl'.

Om te weten aan welke ondersteuning werkgevers en medewerkers in de branche verder behoefte hebben, is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Het verslag van dit onderzoek is hier te vinden.

Dit verslag geeft inzicht in:
• De ervaren arbeidsrisico’s van werknemers en werkgevers
• Hun eigen formulering van de ondersteuningsbehoeften
• De kennis van en waardering voor al beschikbare hulpmiddelen arbo
• Kennis, context en gedrag van veilig en gezond werken
• Gewenste (typen) hulpmiddelen

Klik hier voor het eindrapport.