onderzoek advies proces

Bureau KLB helpt overheden, kennisinstellingen en georganiseerde belangenvertegenwoordigers met onderzoek, advies en procesbegeleiding. Onze klanten komen naar ons toe met ingewikkelde vraagstukken. Daarom vinden we inhoud en proces even belangrijk. Weten waarover je het hebt en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Onze manier van werken is gedegen, open en creatief.

Nieuws

Plaatje AT magazineSeptember 2021
Bureau KLB evalueerde voor ArboTechniek het project 'Veilig en gezond gedrag in de installatiesector'. De mooie uitkomst van de evaluatie was voor de opdrachtgever reden het project en het onderzoek in een onlinemagazine in het zonnetje te zetten. Klik hier.

VKMarktPMei 2021
In opdracht van het ministerie van IenW voerde Bureau KLB een verkenning uit om knelpunten en oplossingsrichtingen van/voor het huidige biocidenbeleid in kaart te brengen zoals die door keten/marktpartijen worden gezien. Het rapport 'Verkenning marktpartijen biocidenbeleid' geeft een overzicht. Ziehier.

 

RB casesMei 2021
Om zicht te bieden op hoe vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en basisnet spoor lokaal uitwerken, en op hoe gemeenten daarmee (kunnen) omgaan, deden Bureau KLB en de Proeffabriek casestudies in Eindhoven, Moerdijk en Venlo. Het rapport 'Basisnet spoor in lokaal perspectief' beschrijft de resultaten. Ziehier.


APic fnv oz 2021pril 2021
Hoe veilig en gezond is werk in Nederland volgens werkenden zelf? Voor de FNV vroeg Bureau KLB dit aan ruim 5500 werkenden. De resultaten worden gepresenteerd tegen de achtergrond van wat bekend is uit ander onderzoek en gelardeerd met interviews met enige respondenten. Ziehier.


basisnetSeptember 2020
Bureau KLB en de Proeffabriek begeleidden 16 werksessies met betrokkenen om te komen tot concrete suggesties voor de realisatie van een Robuust Basisnet Spoor. 


vwsJuli 2020
In opdracht van het ministerie van VWS adviseerde Bureau KLB over mogelijkheden om de harmonisatie van keuringen van speel- en attractietoestellen te versterken. Mede op grond hiervan presenteert de minister voor Medische Zorg en Sport een aantal concrete verbetervoorstellen. Ziehier. 

 

RIVM siteAugustus 2019
Op welke wijze beheersen buurlidstaten de industriele emissies naar de lucht en lozingen naar het water? Het Bureau KLB-rapport 'Control of industrial discharges and emissions' beschrijft het antwoord op deze vraag voor Duitsland (Noordrijn-Westfalen), Belgie (Vlaanderen en Wallonie) en Nederland. Lees meer over emission control op de RIVM website. Klik hier voor het rapport.

 

subs kaft kleinJuni 2019
Wat valt er te leren van de ervaringen met substitutie van gevaarlijke stoffen als voorbeeld van 'Safe by Design'? (initiatieven gericht op het preventief, 'aan de voorkant van de keten' veiliger maken van producten). Bureau KLB schreef er een rapport over. Lees meer

 

SFTW Logo FINAL RGB 002Januari 2019
Aan welke hulpmiddelen hebben werkgevers en medewerkers van tankstations en wasbedrijven behoefte om gezond en veilig werken te bevorderen? Bureau KLB onderzocht dit in opdracht van het Sociaal Fonds Tankstations en Wasbedrijven (SFTW).
Lees meer

 

SvdGOktober 2018
Van maart tot en met oktober 2018 wisselden maatschappelijke partijen van gedachten over wenselijke bouwstenen voor modernisering van het biotechnologiebeleid. Bureau KLB verzorgde de procesbegeleiding. Klik hier voor het eindrapport.
Lees meer.

Lopende projecten

 • Gespreksleiding KNB bijeenkomst 'Verduurzaamd hout'
  (i.o.v. Kennisnetwerk Biociden)

 • Verkenning potentie Kunstmatige Intelligentie (AI) voor Risicobeoordeling Stoffen
  (i.o.v. RIVM)

 • Beleidsverkenning biociden
  (i.o.v. ministerie IenW)

 • 'Begeleiding stakeholderbijeenkomsten Asbestketen
  (i.o.v. ministerie SZW)

 • NANORIGO
  (i.o.v. Europese Commissie, Horizon 2020 NMBP13)