Bestuur, burgers en middenveld

Maatschappelijke kwaliteit ontstaat in goed samenspel tussen bestuur, burgers en middenveld. Dit gaat niet altijd vanzelf. Soms is een neutrale partij nodig die tussen de partijen in kan staan, die helpt het netwerk rond bepaalde issues in kaart te brengen, die zorgt dat de wisselwerking optimaal verloopt en dat partijen optimaal tot hun recht komen. Bureau KLB is bedreven in die rol.

'Politiek anno nu'

Bureau KLB ondersteunde het ministerie van BZK bij de ontwikkeling van de netwerkverkenning 'Wie volgt? Politiek, een vak apart'.  We hielpen bij de opzet en aanbesteding van het programma, bij de vervaardiging van een agenderende film en bij het in kaart brengen van relevante literatuur.

Lees meer

Inwerkprogramma wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 treden in bijna alle gemeenten nieuwe wethouders aan. Deze moeten zich het veelzijdige wethoudersvak 'on the job' eigen maken. Om dit leerproces te versnellen heeft de Wethoudersvereniging met ondersteuning van Bureau KLB en Futuron een inwerkprogramma vervaardigd. Centraal hierin staat het denkraam van 'de negen speelvelden van de wethouderĀ“. Klik hier.

Zorgzame bu(u)r(t)en in Den Haag

Een samenwerking met het Ministerie van Verhalen
De gemeente Den Haag beraadt zich op 'zorg van de toekomst', waarin ook buren een rol kunnen spelen. Om te zien wat leeft rondom dit thema en waar hiervoor in Den Haag aangrijpingspunten zijn, heeft Bureau KLB medio 2013 een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder 909 Hagenaars, verspreid over alle wijken en buurten.

Lees meer

Burgerpanel STRONG

site

Het wordt steeds drukker in de ondergrond. Denk aan activiteiten als de winning van delfstoffen, gas, aardwarmte en drinkwater, aan de opslag van gas, perslucht en kernafval, aan ondergrondse leidingen en bouwactiviteiten. De ministeries van IenM en EZ maakten daarom een Structuurvisie Ondergrond, om de ruimte onder ons land duurzaam en efficiënt in te richten. Bureau KLB organiseerde en begeleidde 5 jaar lang de betrokkenheid van een burgerpanel bij de ontwikkeling van deze structuurvisie, i.s.m. het Ministerie van Verhalen. Inmiddels is de Structuurvisie voor de Ondergrond gereed (ziehier) en is het burgerpanel feestelijk afgesloten (ziehier).

 

Lees meer

En verder ...