Stoffen en risicobeleid

Bureau KLB kent de wereld van chemische stoffen, nanotechologie en biotechnologie. We denken mee met wetgeving en beleid voor verantwoorde omgang met de soms onzekere  risico's hiervan voor mens (consument, werknemer, omwonende) en milieu. We weten de weg in de gespecialiseerde technisch/wetenschappelijke wereld waar deze technologieen worden ontwikkeld en toegepast, en verbinden deze met bestuur, beleid en de dagelijkse gang van zaken in economie en maatschappij.

NANORIGO

The EU-project NANORIGO (NANOtechnology RIsk Governance) aims to develop and implement a transparent, transdisciplinary and science-based Risk Governance Framework (RGF) for nanotechnology.

Nanorigo logo
NANORIGO is an EU funded project (under the heading of the Horizon 2020 programme), including 28 research institutes, industry, regulatory and civil society organisations. In the period from 2019 to 2023, NANORIGO’s stated aim is to ‘develop a comprehensive and reliable risk governance framework for nanotechnologies (RGF), for managing possible risks associated with nanomaterials, facilitate future innovations, while assuring social, environmental and economic benefits.’

Within NANORIGO Bureau KLB is active in several work packages. Bureau KLB is specifically responsible for the organisation of and discussions with the Users Committee (UC) and for carrying out a case study in nano risk governance.

REACH

Standpunten over de REACH revisie

In opdracht van het ministerie van IenW zijn de overwegingen, argumenten en standpunten van diverse Nederlandse partijen bij de voorgenomen REACH revisie geinventariseerd. Uitvoerder was dr. Kees Le Blansch (via de Antea group).

De resultaten zijn beschreven in het werkdocument 'Standpunten over de REACH-revisie'. Download hier.

REACH revisie

 

Overig REACH en CLP

2019: Onderzoeksrapport 'Evaluatie Bureau REACH 2013 - 2017'; in opdracht van RIVM/Bureau REACH

2014: Bureau KLB onderzocht stand van zaken invoering CLP; in opdracht van InfoMil/NVWA

2011: Onderzoeksrapport REACH en inovatie; in opdracht van het Ministerie van EZ

2011: Onderzoeksrapport  Drie jaar uitvoering REACH in Nederland (2007 - 2010); in opdracht van het ministerie van VROM

2008: Onderzoeksrapport 'De chemie van beleid – lessen uit 10 jaar SOMS en REACH'; in opdracht van het ministerie van VROM

Verkenning knelpunten en oplossingsrichtingen biocidenbeleid bij marktpartijen

In opdracht van het ministerie van IenW voert Bureau KLB de tweede helft van 2020 een verkenning uit om knelpunten en oplossingsrichtingen van/voor het huidige biocidenbeleid in kaart te brengen zoals die door keten/marktpartijen worden gezien.

De officiële doelstelling van het project luidt:

  • het presenteren van een inventarisatie van door betrokken marktpartijen ervaren knelpunten en van de daaraan verbonden ideeën en wensen voor oplossingsrichtingen die bij hen leven, en    
  • het presenteren van een – eigen – overstijgende analyse hiervan voor de ontwikkeling van het biocidenbeleid in generieke zin.

Het project heeft een looptijd van ongeveer een half jaar en heeft qua inventarisatie/gesprekken zijn zwaartepunt na de zomer.

De verkenning wordt uitgevoerd in verband met – wat het ministerie aanduidt als – ‘regulier onderhoud’ van het biocidenbeleid. Het is niet de bedoeling het beleid geheel op de schop te nemen; wèl wordt beoogd ervoor zorg te dragen dat het systeem zodanig functioneert dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en alle vereiste functies (zoals beschermen, signaleren, voorkomen, prioriteren en handhaven) kunnen worden vervuld.

De verkenning onder marktpartijen is een eerste stap van een langer lopend proces. In een vervolgstadium zal verdieping plaatsvinden in samenspraak met overheidspartijen. Op basis van de verkregen inzichten trekken de betrokken departementen vervolgens hun conclusies voor de in te zetten beleidsontwikkeling.

Marktpartijen (ontwikkelaars, producenten, handelaars, toepassers, eindgebruikers) die aan deze verkenning een bijdrage willen leveren door het toezenden van materiaal (inventarisaties, onderzoeken, position papers) en/of die beschikbaar zijn voor een gesprek of toelichting, worden uitgenodigd om dit kenbaar te maken bij de onderzoeker, Kees Le Blansch (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Bestrijdingsmiddelen

Over gewasbeschermingsmiddelen en biociden is veel te doen: (nieuwe) aanwijzingen voor milieuschade, nieuwe regelgeving, politieke discussie en (daardoor) noodzaak tot kennisdeling en ketencommunicatie.

Bureau KLB onderzocht biocidenverkoop 'over de toonbank' en met een eventuele kassacheck, verkende de benodigde communicatie over 'Behandelde voorwerpen', en ondersteunde het Kennisnetwerk Biociden.

Lees meer

GGO

Bureau KLB evalueerde de gang van zaken bij onderzoeksprogramma ERGO: Ecologie rond gemodificeerde organismen (2006-2012).

Lees meer

Nationaal zorgstoffenbeleid

Control of industrial discharges and emissions

In 2019 heeft Bureau KLB in opdracht van én in samenwerking met het RIVM de wettelijke beheersing van industriele emissies en lozingen in kaart gebracht in Noordrijn-Westfalen (Duitsland),  in Vlaanderen en Wallonie (Belgie) en in Nederland. 

Over het rapport:

  • The report aims to provide insight into the ways in which industrial emissions (to the air) and discharges (into the water) are controlled in NRW (DE), Flanders and the Walloon region (BE) and the Netherlands.
  • Separate chapters contain full descriptions of the different countries and regions (chapters 2 to 4 and Annex A). These chapters all have the same structure.
  • Each of these chapters opens with a summarising introduction.
  • The final chapter (5) provides a comparative overview.
  • For optimal access to all underlying legal and policy documents and monitoring data, the references in the annexes in the report (as well as most of the figures in this
    report) are linked to the URLs of the source material.

Download het rapport hier.

 

National Policies on Substances of Concern

In 2017 hebben Bureau KLB en Ameco nationaal zorgstoffenbeleid van zes EU lidstaten in kaart gebracht, met oog op bekendheid, uitwisseling en mogelijke toekomstige samenwerking. De zes lidstaten zijn: Belgie, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Nederland. De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenM en het RIVM.

Klik hier voor rapport.

Bureau KLB and Ameco have carried out study on national policies on substances of concern in six selected EU Member States, with an eye on improved insight, exchange and possible future cooperation. The six EU Member States are: iBelgium, Denmark, France, Germany, Sweden, the Netherlands. The study was commissioned by the Ministry of Infrastructure and the Environment and the RIVM.

Click here for report.

Afbeelding zzs rap

Toezicht schoonheidssalons

De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) publiceren het Toezichtskader voor Schoonheidssalons, gebaseerd op onderzoek van Bureau KLB.

Lees meer

Biotechnologie

De stand van de gedachtewisseling over modernisering van het biotechnologiebeleid

Van maart tot en met oktober 2018 vond een gedachtewisseling plaats tussen betrokken maatschappelijke partijen over wenselijke bouwstenen voor modernisering van het biotechnologiebeleid. Bureau KLB verzorgde de procesbegeleiding. Klik hier voor het eindrapport, getiteld 'De stand van de gedachtewisseling'.

SvdG

 

Aan de slag met toekomstbestendig biotechnologiebeleid

Op 7 november 2017 vond een brede discussiebijeenkomst plaats in het NEMO Science Museum Amsterdam. Rond de honderd deelnemers, geïnteresseerd in of betrokken bij biotechnologie, kwamen  bijeen om te bespreken hoe zij daadwerkelijk met  toekomstbestendig biotechnologiebeleid aan de slag zouden gaan. Bureau KLB vervaardigde het verslag van de bijeenkomst. 
Voor het verslag: klik hier

ADSM Biotech

 

Stakeholderbijeenkomsten zomer 2017
'Naar toekomstbestendig biotechnologiebeleid': onder die noemer wisselden ruim honderd betrokkenen bij biotechnologie met elkaar en de Rijksoverheid van gedachten. Bureau KLB rapporteerde de uitkomsten. Klik hier voor rapport.

SH Biotech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholderconsultatie Trendanalyse Biotechnologie 2016

SH Trendanalyse

Bureau KLB voerde een stakeholderconsultatie uit naar aanleiding van het verschijnen van de Trendanalyse Biotechnologie 2016; ‘Regelgeving ontregeld’ van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) en de Gezondheidsraad (met medewerking van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). 

Lees meer

Nano

Bureau KLB evalueerde het risicobeleid voor nanotechnologie, in opdracht van het ministerie van IenM. Ziehier de brief waarmee het eindrapport aan de Tweede Kamer is verzonden.

Samen met IVAM voerde Bureau KLB de Pilot Blootstellingsregistratie Nano uit (i.o.v. FNV en VNO-NCW). Lees meer.

Bureau KLB (Pieter van Broekhuizen) voerde een studie uit naar de bruikbaarheid van voorlopige nanoreferentiewaarden voor blootstelling aan in processen gevormde nanodeeltjes en de nanofractie van conventionele grondstoffen, in opdracht van het RIVM. Lees de samenvatting van het rapport: 'Applicability of provisional NRVs to PGNPs and FCNPs.'
Voor het rapport: klik hier.

Omgevingsrisico's en onzekerheden

"Omgaan met omgevingsrisico’s en onzekerheden; hoe doen we dat samen?" Dat is de titel van een essaybundel van de Raadsgroep Signalering (o.l.v. Dr. Alex Brenninkmeyer) die verschenen is met medewerking van Bureau KLB.

Lees meer

Over substitutie van gevaarlijke stoffen

subs kaft klein

Bureau KLB voerde in opdracht van het RIVM een studie uit naar ‘substitutie van gevaarlijke stoffen’. Het doel hiervan was om meer in het algemeen iets te kunnen zeggen over initiatieven gericht op het ‘aan de voorkant van de keten’ (inherent) gezonder en veiliger maken van producten met chemische stoffen. Naast ‘substitutie’ zijn er meer van dit soort initiatieven, gericht op innovatie en kennisvermeerdering, op (mede-) verantwoordelijkheid van betrokken bedrijven en op bredere samenwerking. Het tamelijke recente streven naar ‘safe by design’ is daarvan ook een voorbeeld; het is dit streven dat tevens de concrete aanleiding voor deze verkenning vormde.

De studie bestond uit een verkenning van omschrijvingen, concepten, initiatieven, tools en hulpiddelen, en uit een nadere beschouwing van 12 specifieke cases.

Download het rapport hier.

 

Een simultane verkenning van een aanpalend type initiatieven, gericht op 'Safer chemicals', is uitgevoerd door de Proeffabriek. Voor het verslag van deze verkenning, klik hier.