Burgerpanel STRONG

Het wordt steeds drukker in de ondergrond. Denk aan activiteiten als de winning van delfstoffen, gas, aardwarmte en drinkwater, aan de opslag van gas, perslucht en kernafval, aan ondergrondse leidingen en bouwactiviteiten. De ministeries van IenM en EZ maakten daarom een Structuurvisie Ondergrond, om de ruimte onder ons land duurzaam en efficiënt in te richten. Bureau KLB organiseerde en begeleidde 5 jaar lang de betrokkenheid van een burgerpanel bij de ontwikkeling van deze structuurvisie, i.s.m. het Ministerie van Verhalen. Inmiddels is de Structuurvisie voor de Ondergrond gereed (ziehier) en is het burgerpanel feestelijk afgesloten (ziehier).

site 

Bureau KLB heeft de werving en samenstelling zodanig uitgevoerd, dat sprake is van spreiding van de deelnemers over de Randstad, Noordoost- en Zuid-Nederland en van afspiegeling qua opleidingsniveau en politieke orientatie (en in mindere mate qua leeftijd en M/V verdeling).

In een serie bijeenkomsten is het panel meegenomen met de ontwikkeling van de Structuurvisie voor de Ondergrond. De eerste bijeenkomst vond plaats in maart 2012, de afsluitende bijeenkomst in november 2016. In de tussentijd hebben ook regionale bijeenkomsten plaatsgevonden in Noord- en Zuid-Nederland ter verbetering van de spreiding/afspiegeling van de deelnemers. Het panel heeft aangegeven welke onderwerpen het zelf in de Structuurvisie geadresseerd zou willen zien, heeft de ideeen en teksten van de beleidsmakers becommentarieerd en hen kritisch bevraagd.

Van iedere panelbijeenkomst is een verslag gemaakt. Na autorisatie door de deelnemers zelf zijn deze verslagen openbaar gemaakt op de website van het Centrum Publieksparticipatie

Klik hier voor:
- verslag bijeenkomst 1: Utrecht, 28 maart 2012
- verslag bijeenkomst 2: Utrecht, 30 mei 2012
- verslag bijeenkomst 3a: Den Bosch, 22 oktober 2012
- verslag bijeenkomst 3b: Utrecht, 31 oktober 2012
- verslag bijeenkomst 3c: Assen, 6 november 2012
- Verslag bijeenkomst 4: Utrecht, 29 mei 2013
- Verslag bijeenkomst 5: Utrecht, 19 maart 2014
Verslag bijeenkomst 6: Utrecht, 24 juni 2014
- Verslag bijeenkomst 7: Utrecht, 3 december 2014
- Verslag bijeenkomst 8: Utrecht, 16 december 2015
- Verslag bijeenkomst 9: 15 juni 2016
- Beeldverslag slotbijeenkomst, 30 november 2016

web1web2

In het rapport van de Structuurvisie voor de Ondergrond is over het burgerpanel te lezen: "Het burgerpanel gaf inzicht in de zorgen, wensen en voorkeuren die leven ten aanzien van het beschermen
en benutten van de ondergrond. Daardoor ontstond een beeld van het draagvlak voor de verschillende activiteiten in de ondergrond. Het burgerpanel heef grote invloed gehad op de vorm en inhoud van de communicatie over de Structuurvisie Ondergrond. [...] Inhoudelijke aandachtspunten zoals het belang van de drinkwatervoorziening, zuinig omgaan met voorraden, veiligheid en participatie van bewoners hebben een plek gekregen in de structuurvisie. Ook de grote aandacht voor duurzame energie is in lijn met de input van het burgerpanel. Transparantie bij de besluitvorming is volgens het burgerpanel erg belangrijk."
"De uitkomsten van de bijeenkomsten van het burgerpanel zijn breed gedeeld binnen het Programma Bodem en Ondergrond. Het werken met een burgerpanel heeft een voorbeeldwerking voor andere projecten binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere overheden. Het eindresultaat wordt er minder ambtelijk van, met meer draagvlak bij de bevolking."

De deelnemers aan het burgerpanel hebben over alle bijeenkomsten een evaluatieformulier ingevuld. Gemiddeld waardeerden zij de bijeenkomsten met een dikke acht.